Nemlineáris és pulzációs magnetohidrodinamikai folyamatok vizsgálata Föld körüli térségünkben földi és műholdas mágneses észlelések felhasználásával

Pályázat Címe: Nemlineáris és pulzációs magnetohidrodinamikai folyamatok vizsgálata Föld körüli térségünkben földi és műholdas mágneses észlelések felhasználásával
Támogató szervezet: OTKA
Futamidő: 2008 - 2013
Konzurciumvezető intézmény:  
Partnerintézmények:  
MFGI projektvezető: Dr. Kovács Péter
Résztvevő kutatók: Dr. Kovács Péter, Csontos András, Heilig Balázs, Szabados László, Vadász Gergely, Boda Tünde

 

 

Pályázatunkban a magnetoszféra, a magnetoszféra burok és a napszél fizikai eseményeiben meghatározó szerepet játszó ULF frekvencia–tartományú, Pc3, Pc4 típusú magnetohidrodinamikai (MHD) hullám-jelenségek és nemlineáris MHD turbulens folyamatok előfordulásait tanulmányozzuk a mágneses tér földi idősorai és a földkörüli térség műholdakról származó in-situ regisztrátumai alapján. Különös figyelmet fordítunk a lökéshullámfrontról visszaverődő nagy energiájú ionok expanziójával kifejlődő, plazmában haladó üregek, az ún. „hot flow” anomáliák (HFA) belsejében és környezetében kialakuló turbulens folyamatok vizsgálatára is.

A témaválasztás az űridőjárás és az MHD turbulencia fizikai sajátságainak pontosabb megismerését célozza. A földi adatokat obszervatóriumok, az in-situ adatokat pedig az interplanetáris tér két műholdjának (ACE és WIND), valamint a Föld körül keringő Cluster műholdaknak a regisztrátumai adják. Az analízisekben a HD, MHD turbulencia önhasonló és intermittens koherens szerkezeteinek (örvényeinek) tanulmányozására alkalmazott nemlineáris módszereket és modelleket használjuk elsősorban.

Vizsgáljuk földkörüli térségünk nemlineáris dinamikai folyamatainak kapcsolatát az MHD hullámtevékenység előfordulásával és sajátságaival különböző ’űridőjárási’ körülmények mellett. Különös hangsúlyt fektetünk továbbá a felszíni és az in situ mérések alapján nyert eredmények közötti kapcsolat meghatározására is. Azt reméljük, hogy a kapcsolat körvonalazása révén felszíni adatainkat a korábbinál megbízhatóbban használhatjuk fel a magnetoszféra–napszél rendszer dinamikai folyamatainak megismerésére és előrejelzésére.

Projekteredmények: 

  • Országos Gravitációs Alaphálózat karbantartása, fejlesztése.
  • Mágneses Szekuláris alaphálózati mérések elvégzése.
  • Papír alapú mágneses regisztrátumok digitalizálása.