Általános közzétételi lista

Az alábbiakban a 2011. évi CXII. törvényben meghatározott közérdekből nyilvános adatok találhatóak, amelyeket bárki mindennemű személyazonosítás és adatigénylési eljárás nélkül folyamatosan és díjmentesen megtekinthet.

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató zRt. Közadat program honlapja

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

Adat

 

1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Az intézmény neve: Magyar Földtani és Geofizikai Intézet
Rövidített neve: MFGI
Angol név: Geological and Geophysical Institute of Hungary
Német név: Ungarisches Geologisches und Geophysicalisches Institut

Székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 14.
Levelezési cím: 1442 Budapest, Pf. 106.
Adószám: 15303718-2-42
Bankszámlaszám: MÁK:10032000-01712292

2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

 

3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

 

4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

nem releváns

5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

nem releváns

6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Más közfeladatot ellátó szerv, intézmény nem áll a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet irányítása, felügyelete, vagy ellenőrzése alatt.

7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet tulajdonában nem állnak, részvételével nem működnek gazdálkodó szervezetek.

8.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézetnek nincsen saját maga által alapított közalapítványa.

9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet nem alapított költségvetési szervet.

10.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézetnek nincsenek saját maga által alapított lapjai.

11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

A felügyeleti szerv elérhetőségi adatai:
A minisztérium teljes neve: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Minisztériumi épületek: 1011 Budapest, Iskola utca 13.
1011 Budapest, Vám utca 5-7.
Postacím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Központi postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1.
Telefonszám: 06-1-795-1700
Telefax: 06-1-795-0697
Honlap: http://www.nfm.gov.hu

Ügyfélszolgálati iroda: 1011 Budapest, Fő u. 44-50.
Ügyfélszolgálat telefonszám: 06-1-795-6766; 06-1-795-1482
Ügyfélszolgálat e-mail: ugyfelszolgalat@nfm.gov.hu
Ügyfélszolgálati idő: Hétfő - Szerda 12.00 - 16.00 Kedd - Csütörtök 9.00 - 13.00

A felettes szerv elérhetőségi adatai:
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Postacím: 1590 Bp, Pf. 95.
Email: hivatal@mbfh.hu
Telefonszám: 06-1-301 2900
Telefax: 06-1-301 2903
Honlap: http://www.mbfh.hu

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

Adat

 

1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

320/2011.(XII.27.) Kormányrendelet
Alapító okirat
SZMSZ
Adatvédelmi szabályzat

 

2.

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

 

3.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

nem releváns

4.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

nem releváns

5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

 

6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

 

7.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Könyvtárhasználati szabályzat

Kölcsönzési szabályzat

8.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

nem releváns

9.

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

nem releváns

10.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

nem releváns

11.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

nem releváns

12.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

nem releváns

13.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Vízföldtani naplók

GeoBank

Magmintaraktár

14.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

nem releváns

15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Eötvös Loránd Emlékgyűjtemény

Földtani és Geofizikai Szakkönyvtár

16.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézetnek nincs ilyen szerződése.

17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

 

18.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

nem releváns

19.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,
a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

Az Eötvös Loránd Emlékgyűjtemény és a földtani gyűjtemények leltározott anyag kereshető a gyujtemeny.mfgi.hu oldalon.

A Földtani és Geofizikai Szakkönyvtár anyaga kereshető a hunteka.mfgi.hu oldalon.

20.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

 

21.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

A rendelkezésre bocsátás ingyenes.

22.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

 

23.

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

nem releváns

24.

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint
a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

nem releváns

25.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

nem releváns

 

III. GAZDÁLKODÁSRA VONATKOZÓ ADATOK

KÖZBESZERZÉSI INFORMÁCIÓK     

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER