Az MFGI működésére ható jogszabályok
Törvény/rendelet/határozat Tartalma MFGI tevékenység
 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (Statútum R.), Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló rendelet az MFGI tevékenységét alapvető vezérlő feladatok
1993. évi XLVIII. törvény 25.§ (3) a bányászatról az MBFH Adattár tevékenységének támogatása, ezen belül a digitális geofizikai adatok ellenőrzése, karbantartása, szolgáltatás
10/2010. KHEM rendelet  a bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról Külszíni bánya éves Bányaművelési térkép vizsgálat és minősítése. Külszíni bányák és egyéb, bányászati műveletekkel érintett egyéb területek (vízjogi engedélyes területek, egyes építkezések, meddő vagy hulladék-anyag tározók) felmérése. 
103/2011. (VI.29) Kormányrendelet az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról A geotermikus és szénhidrogén koncessziós pályázatok szakmai előkészítése.  A koncesszióra kijelölt területek geofizikai-földtani értékelése, komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatok végzése.
1999. Évi L .törvény Átfogó Atomcsend Szerződés  Együttműködés az Országos Atomenergia Hivatallal (OAH). (Atomcsend Egyezményt Előkészítő Bizottság (CTBTO) magyarországi Nemzeti Kapcsolattartási Pontja)
20/2002. (X.4.) NKÖM rendelet a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról Eötvös Loránd Emlékgyűjtemény, földtani gyűjtemény
47/2001. (III. 27.) Korm. rendelet a muzeális intézményekben folytatható kutatásról Eötvös Loránd Emlékgyűjtemény, földtani gyűjtemény
55/2015. (IX. 18.)  FM rendelet földtani alapszelvények és földtani képződmények védetté nyilvánításáról és természetvédelmi kezelési tervéről Magyarország földtani alapszelvényei dokumentációjának felülvizsgálata
2012. évi XLVI. sz. törvény a  földmérési és térképészeti tevékenységről  Országos Gravimetriai Alaphálózat 
2012. évi CLII törvénnyel módosított 1997. évi CXL., törvény a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény  a Kárpát-medencére vonatkozó szakirodalom gyűjtése, állományba vétele és az olvasók igényei szerint rendelkezésre bocsátása
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 50 par 3.e bekezdés az országos településrendezési és építési követelményekről Földrengés-veszélyeztetettség – mérnökszeizmológiai térképezés
2007. évi LX. törvény 3. § 1-3 ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló  Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia kidolgozása
278/2014. (XI.14.) Korm. rendelet  az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról részvétel a rendeletalkotásban
94/2014 (III.21.) Kormányrendelet a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer működésének részletes szabályairól Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) létrehozásáa és működtetése
Európai Unió Alkalmazkodási Stratégiája a Klímaváltozáshoz (COM(2013)216) irányelvei     
2011. évi CXCVI. és 1991. évi XVI a koncesszióról érces területek koncessziós előkészítés, vízföldtani-, víz-geokémiai- és hatásvizsgálat készítése
145/2012 (VII.3) Kormányrendelet)  a szén-dioxid geológiai tárolásáról szén-dioxid geológiai tárolásának lehetőségei
77/2011. (X. 14.) OGY Nemzeti Energiastratégiáról  
320/2011 (XII.27) Kormányrendelet   földtani veszélyforrás vizsgálatában való közreműködés
241/2009. (X. 29.) Korm.rendelet, 2007/2/EK irányelv a Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer létrehozásáról és működtetéséről szabványosítások elvégzse, INSPIRE-kötelezettségek teljesítése
101/2007. (XII.23) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről Vízföldtani Naplók készítése
278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet  az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos nemzeti jelentéshez a felszín alatti vizek kitermelése során évente kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségéről történő adatszolgáltatás
30/2004. (XII.30.) KvVM rendelet a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól részvétel az országhatárral osztott víztest kijelölésében.
EU Víz Keretirányelv    résztvétel a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv feladatainak ellátásában: felszín alatti vizekre vonatkozó mennyiségi értékelése,  a felszín alatti vizek kémiai háttér- és küszöbértékeinek meghatározása, valamint a vízminőségi állapotértékelés